Skatter och pension

Skattefrihet på pension i Portugal

Den skattereform som man införde för några år sedan, i syfte att attrahera välbeställda européer att flytta till Portugal, implementerades fullt ut under 2013 så att pensioner från privat tjänst helt undantas från beskattning både i Portugal och i Sverige. För att kunna nyttja denna förmånliga situation måste man ansöka om NHR-status (Non-Habitual Residence) i Portugal och SINK skatt i Sverige.

Sverige har ingått ett skatteavtal med Portugal vars syfte är att undvika dubbelbeskattning av olika inkomster. I vilken mån Sverige äger rätt att beskatta svenska pensionsinkomster vid bosättning i Portugal framgår därmed av avtalstexten enligt följande:

  • Allmän pension, privat pensionssparande liksom tjänstepension från kommun, stat eller landsting får beskattas i Sverige. Om du vill flytta till Portugal sker beskattning med 20 % SINK skatt from 2014.
  • Tjänstepension från privat sektor (anställning i privata näringslivet, eget företagande etc) får inte beskattas i Sverige. Endast Portugal äger enligt avtalet rätt att beskatta inkomsten och Portugal har valt att avstå från denna beskattning enligt första stycket ovan. Den som vill bo i Portugal permanent kan alltså i detta fall helt slippa skatt på sin pension.

Det är viktigt att du ”klipper banden” och saknar väsentlig anknytning till Sverige när du bosätter dig i Portugal. Detta för att du skall anses vara begränsat skattskyldig i Sverige. Om du uppfyller kraven för att beviljas NHR-status i Portugal så kommer dina svenska pensioner inte att beskattas överhuvudtaget i Portugal. Detta eftersom pensionerna inte härstammar från Portugal. Din skattemässiga situation vad gäller pensioner från privat tjänst utmynnar således i en ”non double taxation”, skattefrihet i såväl Portugal som Sverige. Detta är, ur ett svenskt perspektiv, mycket ovanligt. Eftersom din tjänstepension från privat sektor blir helt befriad från skatt kan du överväga att lyfta pensionen på kort tid, t ex fem eller tio år. Detta är helt förenligt med lagstiftningen.

Hur du går tillväga för att pensionera dig i Portugal, mer utförlig information om regelverket, beräkningsexempel mm kan du läsa om i en separat broschyr som vi gärna skickar per e-post till dig. Den heter Broschyr om pensionering i Portugal. Källa: Sparsam Skatt

Förmögenhetsbeskattning förekommer inte i Portugal. Arvsskatten uppgår till 10 % men avser avlägsna arvtagare, inte make/maka/barn/barnbarn m fl. Skatt uttas på kapitalinkomster såsom vinst vid försäljning av värdepapper, utdelning mm. Genom legal skatteplanering kan dock denna skatt elimineras. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal är den s k tioårsregeln nedsatt till att gälla i fem år efter utflyttning. Sverige äger enligt denna regel rätt att beskatta de värdepappersvinster som uppkommer inom fem år efter inflyttningen till Portugal. Den svenska kapitalskatten uppgår till 30 %. Genom olika metoder kan även tioårsregeln sättas ur spel. Rena ränteinkomster på kapital placerat i svenska finansiella institut beskattas vare sig i Sverige eller i Portugal.

Om du äger företag i Sverige så medför detta att du får stark anknytning till Sverige. Av detta skäl måste du vanligtvis avyttra ditt bolag. Den dåliga nyheten är att en sådan transaktion träffas av de ofördelaktiga svenska 3:12-reglern vilka leder till att skatten kan sträcka sig ända upp till 58 %. Den goda nyheten är att skatten faktiskt kan nedsättas till noll (!) med korrekt finansiell planering. Portugal är ett av de mest fördelaktiga länderna att bosätta sig i om du vill tillämpa det som vi kallar ”exit”, d v s underprisöverlåtelse till ett av dig ägt holdingbolag inom EU som så småningom delar ut medel till dig som bosatt i Portugal. Mer info om detta finns också i Broschyr om pensionering i Portugal.

Sammanfattningsvis kan din bosättning i Portugal leda till att:

  • Tjänstepension p g a privat anställning inte beskattas alls, vare sig i Portugal eller Sverige
  • Övriga pensioner beskattas lågt
  • Kapitalvinster blir skattebefriade
  • Ingen förmögenhets- eller arvsskatt uttas
  • Skatten kan bli låg, eller t o m noll, vid försäljning av ditt svenska företag.

Regelverket är komplicerat, i såväl Portugal som Sverige, och du behöver sannolikt sakkunnig hjälp i bägge länderna för detta ändamål.
Källa: Sparsam Skatt

Om du mailar namn och adress till info@portugalbostad.se så mailar vi kostnadsfritt över Broschyr om pensionering i Portugal.

Kontakta oss gärna på info@portugalbostad.se